Privacy statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe Catapult omgaat met persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsinformatie die zij via de website www.catapult.nl verkrijgt.

Uw privacy
Catapult hecht grote waarde aan de vertrouwensrelatie tussen (oud-)klanten en relaties. Voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten verzamelt Catapult persoonlijke informatie maar ook bedrijfsgegevens. Voor de bescherming van zowel de persoonlijke levenssfeer van (oud-)klanten en relaties als bedrijfsmatige activiteiten worden deze gegevens altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Catapult houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden. In dit privacy statement geven we beknopt aan welke persoons- en bedrijfsgegevens via de website verzameld worden en hoe Catapult deze vervolgens verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden door Catapult verzameld?
Indien u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:

Gegevens organisatie: bedrijfsnaam
Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail
Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens verzameld:

Contactgegevens: voorletters, achternaam en e-mail
Interessegebieden (indien aangegeven)
Indien u solliciteert op een vacature, worden de volgende gegevens verzameld:

Contactgegevens: naam, telefoon, e-mail
Adresgegevens: adres, postcode, plaats
Sollicitatiebrief
CV
Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten:

Om u de gevraagde informatie toe te sturen (contactformulier).
Om contact met u op te nemen (contactformulier).
Om uw sollicitatie te kunnen beoordelen (vacatures). Catapult kan sollicitatiebrieven en CV’s t.b.v. eventuele toekomstige vacatures bewaren (“in dossier houden”.) Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken we u dit bij uw sollicitatie kenbaar te maken.
Catapult gebruikt uw gegevens niet om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven). Ook gaat Catapult strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Vragen
Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich wenden tot:
Catapult creëert
Tel: (0548) 53 88 88
communicatie@catapult.nl

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.